กลยุทธ์การตลาด
การตลาด

กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ

ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ นอกจากขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการวางแผนในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนตั้งแต่การลงทุน การบริหารจัดการองค์การ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถ รวมไปถึงการนำกลวิธีหรือที่เรียกกันว่า “กลยุทธ์การตลาด” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาด คืออะไร กลยุทธ์ คือแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ คำว่า กลยุทธ์ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ…

bcg matrix คือ
การตลาด

BCG Matrix สร้างการเติบโตให้องค์กรธุรกิจ

องค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน อาจไม่ได้วัดกันที่ผลประกอบการหรือผลกำไรที่ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของสินค้าและบริการของบริษัทที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข็งที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย BCG Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นอกจากทำให้เห็นผลกำไรตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ยังเห็นถึงการเติบโตขององค์กรได้อย่างเด่นชัดจาก BCG Matrix คืออะไร BCG Matrix คือ โมเดล ที่ใช้วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Bruce D. Henderson…