กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ

ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ นอกจากขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการวางแผนในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนตั้งแต่การลงทุน การบริหารจัดการองค์การ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถ รวมไปถึงการนำกลวิธีหรือที่เรียกกันว่า “กลยุทธ์การตลาด” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์การตลาด คืออะไร

กลยุทธ์ คือแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ คำว่า กลยุทธ์ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ และไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยสู่ความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือหรือใช้เป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับคู่แข่งขันทางด้านการตลาดอีกด้วย

กลยุทธ์การตลาด หรือ Marketing Strategy ก็คือ การวางแผนปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตลาดเป้าหมาย อาจกล่าวได้ว่า กลยุทธ์การตลาด เป็นเสมือนเทคนิคขององค์กรธุรกิจในการทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้ามาเป็นลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ และเกิดความประทับใจในสินค้านั้น ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งก็คือผลกำไร

องค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด

จากความหมาย จะเห็นว่ากลยุทธ์การตลาด เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการบริหารงานที่เกิดจาการวิเคราะห์เกี่ยวกับความจำเป็น ความต้องการ และความต้องการซื้อด้วยความเต็มใจที่จะซื้อสินค้านั้น การกำหนดกลยุทธ์จึงต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า และสามารถสู้กับคู่แข่งด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี โดยองค์ประกอบของกลยุทธ์ทางการตลาด ที่สำคัญมีดังนี้

 1. ขอบเขต ขอบเขตของกลยุทธ์ด้านการตลาด หมายถึงการกำหนดสัดส่วนสำหรับการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์อย่างชัดเจน
 1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายกำไรที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเป้าหมายการเติบโตของยอดขาย ที่อาจกำหนดเป็นช่วงระยะเวลาในการทำยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการนำกลยุทธิ์ทางการตลาดไปสู่การปฏิบัติ
 1. การจัดสรรทรัพยากร กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรสำหรับการลงทุน รวมทั้งทรัพยากรบุคคล
 1. การได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเห็นผลลัพธ์จะต้องมีการระบุการได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ให้สามารถวางแผนการดำเนินงานในขั้นต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. พลังเสริมแรง กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องสามารถส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งทางด้านการตลาด การจัดสรรทรัพยากร และด้านขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดกับองค์กรธุรกิจ

จุดประสงค์หลักขององค์กรธุรกิจในการนำกลยุทธ์รูปแบบต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือบริหารด้านการตลาด เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนงานที่วางไว้ และการนำกลยุทธ์มาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวัง ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการบริหารด้านการตลาดหรือนำกลยุทธ์มาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเท่านั้น แต่การนำมาใช้ต้องมีลักษณะสอดกคล้องกับองค์ประกอบของการประกอบธุรกิจทุกส่วน ดังนี้

 1. การจัดองค์กร คือกิจกรรมที่ทำให้องค์การสามารถจัดรูปแบบการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การผลิตและปฏิบัติการ คือกิจกรรมของการนำเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการในการผลิตเพื่อทำให้เกิดมีสินค้าหรือบริการ
 3. การตลาด คือการดำเนินการเพื่อจะทำให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตแล้วได้รับการเปลี่ยนมือไปถึงมือผู้บริโภค
 1. การบัญชีและการเงิน คือการเก็บบันทึกข้อมูลการดำเนินงานการจัดทำงบการเงิน งบประมาณการจัดหาเงินทุน การใช้เงินทุนและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริหารให้เงินทุนหมุนเวียนอย่างพอเหมาะ
 1. การจัดหาวัตถุดิบมาป้อนโรงงาน คือกิจกรรมในการจัดซื้อและควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบรวมทั้งการตรวจนับสินค้าคงคลัง
 1. การบริหารงานบุคคล คือการดำเนินการจัดสรรพนักงาน การฝึกอบรม การจัดหารูปแบบของการจูงใจและสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
 1. การจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คือการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
 1. การวิจัยและพัฒนา คือ กิจกรรมเพื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด

หลักกลยุทธ์การตลาด และการนำไปใช้

แม้กลยุทธ์ทางการตลาดจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่การนำไปใช้จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพื่อให้รู้หลัก เพื่อการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้

1. ทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อทำการตลาดควรเน้นไปที่วัตถุประสงค์หรือทำการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนที่สุด เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างอย่างเหมาะสม ก็จะเกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การวิจัยการตลาด ก่อนเลือกใช้กลยุทธ์

ก่อนที่จะมีการนำกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดได้แก่การวิจัยตลาด เพราะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำเพื่อ วิเคราะห์และวางแผนการตลาดให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องมือการวิเคราะห์ และ กลยุทธ์

swot คือ

SWOT การบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

TOWS Matrix คือ

TOWS Matrix เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรได้อย่างไร TOWS Matrix คือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร

4p คือ

4P สร้างยอดขายให้ทะลุเป้าได้อย่างไร 4P หรือ Marketing Mix คือหลักการตลาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นหนึ่งในทฤษฎีสำหรับวางแผนการตลาด

4c คือ

4c กลยุทธ์ หลักคิด พิชิตใจลูกค้าอย่างยั่งยืน 4c คือหลักการตลาด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ความต้องการของลูกค้า เพราะโดยทั่วไปมุมมองด้านการตลาด

Five Forces Model

Five Forces Model สำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไร Five Forces Model คือเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดที่ Michael E.Potter คิดค้นขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ

bcg matrix คือ

BCG Matrix สร้างการเติบโตให้องค์กรธุรกิจ BCG Matrix คือ โมเดล ที่ใช้วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Bruce D. Henderson นักธุรกิจชาวอเมริกัน

สรุป กลยุทธ์การตลาด ถือเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ เพราะปัจจุบันนอกจากการแข่งขันในทางธุรกิจแล้ว การดำเนินธุรกิจยังมีโอกาสประสบกับวิกฤตในด้านต่าง ๆ การกำหนดกลยุทธ์จึงต้องทำการวิจัยการตลาด เพื่อวางแผนให้ธุรกิจสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ และยังเป็นการวางแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้