transgender คือ
รู้ไว้ใช่ว่า

Transgender คืออะไร ? รู้จักอัตลักษณ์ทางเพศสมัยใหม่

“เพศ” คือ สิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลนั้น ๆ โดยแต่เดิมเพศที่เรามักจะพบเห็นจะมีเพียง 2 เพศ คือ “เพศชาย” และ “เพศหญิง” แต่ในปัจจุบันมีการให้คำนิยามในเรื่องของเพศสภาพอยู่อย่างหลากหลายโดยใช้ตัวย่อว่า “LGBTQ” ตามด้วยเครื่องหมาย + ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ายังมีเพศอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณอาจจะยังไม่รู้จัก และในตัวอักษรทั้ง 5…