กลยุทธ์การตลาด
การตลาด

กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ

ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ นอกจากขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการวางแผนในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนตั้งแต่การลงทุน การบริหารจัดการองค์การ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถ รวมไปถึงการนำกลวิธีหรือที่เรียกกันว่า “กลยุทธ์การตลาด” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาด คืออะไร กลยุทธ์ คือแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ คำว่า กลยุทธ์ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ…

TOWS Matrix คือ
การตลาด

TOWS Matrix เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรได้อย่างไร

ความสามารถในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ นอกจากความรู้ความสามารถของผู้บริหารและการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแล้ว เครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่นำมาใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร TOWS Matrix คือหนึ่งในหลายเครื่องมือที่ผู้บริหารนิยมนำมาใช้ในการบริหารงาน ส่วน TOWS Matrix คืออะไร สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรได้อย่างไร บทความนี้มีความรู้มาแนะนำ TOWS Matrix คืออะไร TOWS Matrix คือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร…