Server คืออะไร
โครงสร้างพื้นฐาน

Server คืออะไร รู้จักเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต

บนโลกอินเตอร์เนตนั้นนอกจากจะมีสายสัญญาณเชื่อมโยงถึงกันแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่จะขาดไปไม่ได้บนระบบอินเตอร์เนตคือ เครื่องแม่ข่าย (Server) ตัวเครื่องแม่ข่ายเองนั้นนอกจะเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วยังต้องสมรรถนะที่สูงพอสมควรในการรองปริมาณการใช้งานจากผู้ใช้งาน (Concurrence) บทความนี้จะมาอธิบายว่า Server คืออะไรและบริการต่างๆ ที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย พร้อมบอกถึงความสำคัญบนระบบอินเตอร์เน็ตกันครับ Server คืออะไร โดยพฤติกรรมการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว เราสามารถให้ความหมายหรือนิยามได้ประมาณนี้ว่า “เครื่องหรือโปรแกรมที่ให้บริการ (Service) กับผู้ใช้งานตลอดเวลา”…