5ส คือ
การตลาด

5ส คือะไร ? เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ได้อย่างไร

การบริหารงานภายในองค์กรต่าง ๆ คุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนอกจากขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของฝ่ายบริหารแล้ว การกำหนดกลยุทธ์รวมทั้งขั้นตอนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็มีความสำคัญ 5 ส คือหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ แต่จะเพิ่มได้อย่างไร และ 5 ส คืออะไร บทความนี้มีคำตอบ 5ส คืออะไร 5ส คือ…