กลยุทธ์การตลาด
การตลาด

กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ

ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ นอกจากขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการวางแผนในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนตั้งแต่การลงทุน การบริหารจัดการองค์การ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถ รวมไปถึงการนำกลวิธีหรือที่เรียกกันว่า “กลยุทธ์การตลาด” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาด คืออะไร กลยุทธ์ คือแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ คำว่า กลยุทธ์ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ…

4c คือ
การตลาด

4c กลยุทธ์ หลักคิด พิชิตใจลูกค้าอย่างยั่งยืน

การลงทุนในธุรกิจเกือบทุกประเภท “การบริหารด้านการตลาด” คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้น ๆ ประสบความสำเร็จตามแผนงาน สามารถสร้างผลกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจก็คือลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภค เพียงเรามีมุมมองหรือรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร แบบไหน และอย่างไร 4c คือหลักคิดหรือกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ช่วยให้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร 4c คืออะไร 4c คือหลักการตลาด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ความต้องการของลูกค้า เพราะโดยทั่วไปมุมมองด้านการตลาด จะเป็นการมองของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของตน ส่วนการตลาดแบบ…