TOWS Matrix คือ
การตลาด

TOWS Matrix เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรได้อย่างไร

ความสามารถในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ นอกจากความรู้ความสามารถของผู้บริหารและการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแล้ว เครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่นำมาใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร TOWS Matrix คือหนึ่งในหลายเครื่องมือที่ผู้บริหารนิยมนำมาใช้ในการบริหารงาน ส่วน TOWS Matrix คืออะไร สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรได้อย่างไร บทความนี้มีความรู้มาแนะนำ TOWS Matrix คืออะไร TOWS Matrix คือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร…