กลยุทธ์การตลาด
การตลาด

กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ

ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ นอกจากขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการวางแผนในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนตั้งแต่การลงทุน การบริหารจัดการองค์การ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถ รวมไปถึงการนำกลวิธีหรือที่เรียกกันว่า “กลยุทธ์การตลาด” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาด คืออะไร กลยุทธ์ คือแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ คำว่า กลยุทธ์ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ…

swot คือ
การตลาด

SWOT การบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร

ความสำเร็จในการบริหารงานทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากขึ้นอยู่กับนโยบายและการวางแผนที่ดีแล้ว ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็ต้องมีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งมีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ มาวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ SWOT เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้ในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ SWOT คืออะไร SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร SWOT…