swot คือ
การตลาด

SWOT การบริหารเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร

ความสำเร็จในการบริหารงานทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากขึ้นอยู่กับนโยบายและการวางแผนที่ดีแล้ว ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็ต้องมีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งมีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ มาวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ SWOT เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้ในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ SWOT คืออะไร SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร SWOT…