six sigma
การตลาด

Six Sigma เทคนิคการจัดการคุณภาพในองค์กร

การบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์หรือเทคนิคการจัดการคุณภาพในองค์กรมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหรือเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ อันประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อการจัดการที่ลงตัวและตอบสนองต่อปัญหาขององค์กร ดังนั้น Six Sigma จึงได้กำเนิดขึ้นมาเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหาเหล่านี้และทำให้เกิดคุณภาพสูงสุดในระดับองค์กร แล้ว Six Sigma คืออะไร จะมีความสำคัญหรือประโยชน์ใดที่เราควรรู้บ้าง บทความนี้มีคำตอบค่ะ Six Sigma คืออะไร Six Sigma คือ…