PEST Analysis
การตลาด

PEST Analysis คืออะไร คู่มือการบริหารที่ผู้นำองค์กร ควรรู้

ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร การบริหารธุรกิจก็เช่นเดียวกันแม้จะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญและช่วยให้สามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงได้ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยภายใน แม้ควบคุมการเกิดไม่ได้แต่สามารถระงับ หรือลดความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis จึงเป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กร ควรรู้ PEST Analysis คืออะไร PEST Analysis คือ…