Public-relations-คือ
ธุรกิจ

Public relations คืออะไร ? การสร้างธุรกิจเชิงรุก

การบริหารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ สิ่งที่จะทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการสร้างธุรกิจเชิงรุกซึ่งทำได้หลากหลายแนวทาง Public relations ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน Public relations คืออะไร งานประเภทนี้มีอะไรบ้าง และสามารถสร้างธุรกิจเชิงรุกได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ Public relations คืออะไร Public relations หรือ PR หมายถึงการประชาสัมพันธ์…