Public-relations-คือ

Public relations คืออะไร ? การสร้างธุรกิจเชิงรุก

การบริหารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ สิ่งที่จะทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการสร้างธุรกิจเชิงรุกซึ่งทำได้หลากหลายแนวทาง Public relations ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน Public relations คืออะไร งานประเภทนี้มีอะไรบ้าง และสามารถสร้างธุรกิจเชิงรุกได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

Public relations คืออะไร

Public relations หรือ PR หมายถึงการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการทำงานเกี่ยวกับการจัดการ การสื่อสารระหว่างองค์กรและสาธารณะหรือระหว่างแบรนด์ธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค โดยใช้เรื่องที่เป็นที่สนใจของสาธารณะ ใช้เป็นการรายงานข่าว และการนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยตรง กิจกรรมโดยทั่วไปเช่น การพูดในงานชุมนุม การทำงานร่วมกับแหล่งข่าว หรือการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อด้วยวิธีการต่าง ๆ

ความหมายของ Public relations

คำว่า Public relations ความหมายแปลตรงตัวก็คือการประชาสัมพันธ์ และยังมีความหมายจากนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมายไว้หลากหลายและมีความหมายใกล้เคียงกัน ได้แก่

Public relations คือ การประชาสัมพันธ์ เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชน เพื่อบอกกล่าวให้ทราบ ชี้แจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ และค่านิยม สร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี สร้างเสริมและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่การสนับสนุน และความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย

“Public แปลเป็นภาษาไทยคือ ประชา หรือ หมู่คน”

“Relation แปลเป็นภาษาไทยคือ สัมพันธ์ หรือ การผูกพัน”

สรุป ความหมายโดยรวม ก็จะได้ความหมายว่า การเกี่ยวข้องผูกพันกับหมู่คน

Public relations สร้างธุรกิจเชิงรุกได้อย่างไร

สำหรับ Public relations กับการสร้างธุรกิจเชิงรุก หากพิจารณาจากความหมายจะพบว่า เป็นการประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ความรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือต่อธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการ Public relations หรือ PR เพื่อสร้างธุรกิจเชิงรุก ก็คือ

 • เปรียบเสมือนเป็นโฆษกประจำองค์กรธุรกิจ ที่ต้องนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ในทุก ๆ ด้านต่อผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า
 • ติดตามการซื้อขายหรือข้อมูลด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจ ทั้งของบริษัทและของคู่แข่งด้านการตลาด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ
 • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งขององค์กรธุรกิจ หรือตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ และรวดเร็วเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • สร้างความเชื่อมั่นในแบรด์และผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค
 • เครื่องมือและรูปแบบที่ใช้Public relations หรือ PR

1. ใช้สื่อมวลชน

เช่น การออกข่าว ให้สัมภาษณ์ หรือจัดแสดงสินค้า และการจัดสัมมนาสื่อมวลชน ถือเป็นสื่อสำคัญในการประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายจำนวนมากได้ โดยทั่วไปจะแบ่งออกได้ ดังนี้

 • สิ่งพิมพ์
 • วิทยุกระจายเสียง
 • วิทยุโทรทัศน์
 • ภาพยนตร์

2. สื่อบุคคล

หมายถึง สื่อที่ใช้คำพูดเป็นตัวกลางในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ได้ในทุกโอกาส ประเภทของคำพูดที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่

 • การพบปะพูดคุย
 • การติดต่อสอบถาม หรือภายในองค์กรธุรกิจมีการจัดตั้งหน่วยติดต่อสอบถาม
 • การพูดติดต่อทางโทรศัพท์
 • การแสดงปาฏกถา
 • การประชุมอภิปราย

3. สื่อกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์ และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ สื่อประเภทกิจกรรมมีได้มากมายหลายรูปแบบ เช่น

 • การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
 • การแถลงข่าว การสาธิต
 • การจัดริ้วขบวน
 • การจัดนิทรรศการ
 • การจัดแข่งขันกีฬา
 • การจัดแสดง
 • การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ
 • การจัดกิจกรรมการกุศล

นอกจากนั้นสามารถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขให้ยืดหยุ่น เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์หรือเหมาะสมกับประเภทธุรกิจได้ง่าย แต่มีข้อจำกัดคือผู้รับมีจำนวนจำกัดเฉพาะกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เท่านั้น

4. เอกสารประชาสัมพันธ์

เป็นสิ่งพิมพ์ที่สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ นโยบาย บริการ การดำเนินงาน รวมทั้งผลงานไปสู่ประชาชน สู่ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้า ซึ่งสามารถเผยแพร่มุ่งตรงสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี

5. สื่อโสตทัศน์

เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพ หรือเสียง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและในงานประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสม ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีเนื่องจากให้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่สมจริงเป็นธรรมชาติ และผู้รับยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อดังกล่าวได้

6. การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์

ส่วนการโฆษณาเพื่อสร้างธุรกิจเชิงรุก จะเรียกว่า การโฆษณาสินค้า เป็นการชักจูงให้มีความประสงค์หรือความมุ่งหมาย เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ การโฆษณาโดยทั่วไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้าง เช่น การซื้อเนื้อที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร การซื้อเวลาจากสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ค่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ แผ่นโฆษณา และแผ่นพับ

สรุป Public relations หรือการ PR ประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างธุรกิจเชิงรุก และยังสามารถทำได้หลายแนวทางและหลายรูปแบบ การนำสื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ นับว่ามีความจำเป็นและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรุ่น ทุกวัย และทุกกลุ่ม มีการใช้เครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจำวันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ Public relations ช่วยให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข่าวสารของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างกว้างขวางมีคุณภาพ โอกาสการสร้างธุรกิจเชิงรุกจึงเป็นไปได้ง่าย

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้