Market share คือ
การตลาด

Market Share คืออะไร ? กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย สร้างการเติบโตให้กับองค์กร

สำหรับการบริหารธุรกิจ ทุกการเติมโตขององค์กรเกิดขึ้นได้จากหลายองค์ประกอบ คุณภาพของสินค้าและการบริหารรวมไปถึงทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ แต่สิ่งที่จะทำให้สามารถสู้กับคู่แข่งด้านการตลาดและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ก็คือ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ และ Market Share เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจ Market share คืออะไร คำว่า Market Share หากแปลตรงตัว ความหมายที่ได้ก็จะหมายถึง…