Job Description
การทำงาน

ความสำคัญใน Job Description ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ

Job Description คำบรรยายลักษณะงานเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ว่าจะต้องทำงานอะไรบ้าง มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เปรียบเสมือนหางเสือเรือที่จะนำพาเรือไปถึงเป้าหมายถูกทิศทาง หากองค์กรใดใส่ใจใน Job Description เป็นอย่างดี ปัญหาต่าง ๆ ในระบบการทำงานก็มักจะไม่เกิดขึ้นเพราะจะสามารถบ่งบอกบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนในองค์กรได้อย่างชัดเจนไม่ทำงานทับซ้อนกัน แสดงโครงสร้างการทำงานทั้งบริษัทได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญทุกส่วนสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความหมาย…