Demand Supply คือ
การตลาด

Demand & Supply คืออะไร ? กลไกการตลาดที่นักธุรกิจควรรู้

การบริหารด้านการตลาดเป็นกระบวนการที่ใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับการบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผนการตลาด การปฏิบัติการตามแผนการตลาด และการประเมินผลการทำงานทางการตลาด แต่ทุกขั้นตอนของการบริหารมีกลไกพื้นฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลหรือมีสิ่งที่ควรรู้ก็คือ Demand & Supply ทั้งสองประโยคนี้คืออะไรและสำคัญอย่างไรต่อการบริหารด้านการตลาด บทความนี้มีคำตอบ Demand Supply คืออะไร ในทางเศรษฐศาสตร์ Demand Supply เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยที่ตัวผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถต่อรองราคาหรือมีอำนาจในการกำหนดราคาตลาดได้เอง Demand &…