กิจกรรม CSR
ธุรกิจ

CSR (Corporate Social Responsibility) กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างผลกำไร แต่ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเรื่อง CSR จะช่วยให้บริษัทคำนึงถึงความรู้จักรับผิดชอบกับการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งบริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง ประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม…