การตลาด

BSC และ B2B ความเหมือนที่แตกต่างในการบริหารธุรกิจ

สำหรับการบริหารงานในองค์กรธุรกิจ เป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างรายได้หรือผลกำไรให้กับธุรกิจ โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการวางแผนด้านการตลาด และการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้สามารถนำกลยุทธ์การบริหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ระบบการบริหารงานและกระบวนการผลิตจึงต้องอาศัยรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า BSC และ B2B ควบคู่กันเสมอ BSC คืออะไร BSC หรือ Balanced Scorecard คือ เครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการวัดผลเชิงดุลยภาพ ที่องค์กรนำมาใช้ในการบริหารงานเพื่อค้นหาและพัฒนากระบวนการทำธุรกิจในส่วนต่าง ๆ…