BSC และ B2B ความเหมือนที่แตกต่างในการบริหารธุรกิจ

สำหรับการบริหารงานในองค์กรธุรกิจ เป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างรายได้หรือผลกำไรให้กับธุรกิจ โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการวางแผนด้านการตลาด และการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้สามารถนำกลยุทธ์การบริหารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ระบบการบริหารงานและกระบวนการผลิตจึงต้องอาศัยรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า BSC และ B2B ควบคู่กันเสมอ

BSC คืออะไร

BSC หรือ Balanced Scorecard คือ เครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการวัดผลเชิงดุลยภาพ ที่องค์กรนำมาใช้ในการบริหารงานเพื่อค้นหาและพัฒนากระบวนการทำธุรกิจในส่วนต่าง ๆ และช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดยปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จประกอบด้วย 4 มุมมองด้วยกัน ได้แก่

Customer Perspective หรือมุมมองด้านลูกค้า

Customer Perspectiveหรือมุมมองด้านลูกค้า หมายถึง การรวบรวมความพึงพอใจของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการต่าง ๆ ราคาสินค้า หรือแม้แต่ประสิทธิภาพด้านการตลาดและการปฏิบัติการอื่น ๆเป็นการวัดผลความพึงพอใจเพื่อทำให้ลูกค้ามีความสุขในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยในการพิจารณาประกอบ เช่น

  • ลูกค้ากำลังต้องการอะไร เพราะการเข้าใจและรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร สิ่งที่นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดแล้ว ยังเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ให้นานที่สุด
  • ต้องวิเคราะห์ให้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้สินค้าหรือบริการของบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งด้านการตลาดอย่างไร
  • สามารถระบุได้ว่าทำไมลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากบริษัทของเรา

Financial Perspective หรือ มุมมองทางด้านการเงิน

Financial Perspective หรือมุมมองทางด้านการเงิน เป็นมุมมองเพื่อให้ได้คำตอบว่า ผู้ประกอบเจ้าของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นต้องการให้องค์กรประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างไร หากคำตอบที่ได้คือผลกำไรคือเป้าหมายสูงสุด จำนวนเงินหรือผลกำไรที่ได้จึงเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง ดังนั้นในมุมมองด้านการเงิน จึงต้องมีการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร การพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีส่วนอื่นที่สามารถปรับปรุงเกี่ยวกับด้านการเงินได้ เช่น การปรับปรุงคุณค่าของบริษัท และการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

Internal Process Perspective  หรือ มุมมองด้านกระบวนการภายใน

Internal Process Perspective หรือ มุมมองด้านกระบวนการภายใน ในส่วนนี้ต้องหาคำตอบให้ได้ว่า “องค์กรเรามีอะไรดี” เพื่อเป็นมุมมองที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นและลูกค้าเกิดความพอใจองค์กร และเพื่อให้ทราบว่าจะต้องมีการจัดการภายในอย่างไร เช่น ด้านคุณภาพ ระยะเวลาในการผลิตสินค้าและบริหาร ด้านต้นทุน และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

นอกจากนั้น กระบวนการภายในยังเป็นตัวกำหนดว่าประสิทธิภาพขององค์กรทำงานได้ดีเพียงใด การใช้งาน BSC จะทำให้เกิดมุมมองของวัตถุประสงค์และการวัดผลที่สามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Learning and Growth หรือมุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา

Learning and Growth หรือมุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นมุมมองที่จะตอบคำถามได้ว่าองค์กรจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไร เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน เช่น ความพึงพอใจการทำงานของพนักงาน หรือระบบข้อมูลด้านสารสนเทศ เพราะความสามารถขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

B2B คืออะไร

B2B หรือ Business-to-Business คือการทำธุรกิจระหว่างคู่ค้าธุรกิจด้วยกันเอง เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น B2B คือการซื้อขายหรือทำธุรกิจระหว่างคนทำธุรกิจด้วยกัน เป็นการติดต่อซื้อขายที่เกิดกับเจ้าของธุรกิจทั้ง 2 ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งอยู่ในฐานะลูกค้า แต่การซื้อสินค้าจากธุรกิจอื่นนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบริโภคเอง แต่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจของตัวเอง เป็นลักษณะธุรกิจต่อยอด เช่น

  • ซื้อสินค้าของธุรกิจหนึ่งไปเป็นวัตถุดิบของธุรกิจตัวเอง เพื่อผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่
  • เพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคปลายทาง
  • เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้สะดวกขึ้น
  • เป็นการซื้อไปเพื่อทำธุรกิจของตัวเอง เช่น ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตไปขายในร้านค้าปลีกของตัวเอง
  • การขายส่งแบบ B2B สามารถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการขายส่งแบบออนไลน์ก็ได้
  • รูปแบบกสนมำธุรกิจแบบ B2B จะมีการทำเป็นเอกสารซื้อขายล่วงหน้า

BSC กับ B2B แตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง BSC กับ B2B สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือ BSC เป็นเรื่องของการบริหารองค์กรด้วยเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามแผนงานหรือตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านลูกค้า มุมมองทางด้านการเงิน มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ส่วน B2B คือการทำธุรกิจหรือเป็นกระบวนการด้านการตลาดที่เป็นการซื้อขายหรือทำธุรกิจระหว่างคนทำธุรกิจด้วยกัน ไม่ใช่การขายสินค้าให้กับบุคคลทั่ว ๆ ไป แต่เป็นกระบวนการซื้อขายที่มีระบบมักติดต่อซื้อขายและทำสัญญาระยะยาวหากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การซื้อครั้งหนึ่งจะซื้อเป็นจำนวนมากหรือมีมูลค่าสูง

สรุป BSC และ B2B คือการบริหารด้านการตลาดที่มีเป้าหมายหลักอยู่ความสำเร็จขององค์กรในทุก ๆ ด้าน ทั้งผลกำไร การประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายสินค้าและบริการได้ตามเป้าหมาย หรือ การรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ออกไป ดังนั้น BSC และ B2B จึงเป็นความเหมือนที่แตกต่างในการบริหารธุรกิจ