การตลาด

7s McKinsey กรอบแนวคิดการบริหารสู่ความสำเร็จ

การบริหารองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ นอกจากจะต้องมีเป้าหมายที่เด่นชัด เพื่อทำให้ทิศทางขององค์กรชัดแจ้งและส่งผลทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นและรวดเร็วขึ้นแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้หรือถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารองค์กร ก็คือกรอบแนวคิดหรือกลยุทธ์การบริหาร ซึ่งมีอยู่มากมายในการเลือกใช้ 7s McKinsey หนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยยกระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 7s McKinsey คืออะไร 7s McKinsey คือ กรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 7 ด้าน ว่าแต่ละด้านมีจุดอ่อนและจุดแข็งหรือไม่อย่างไร รวมถึงการวิเคราะห์ว่าปัจจัยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับด้านอื่น…