7P คือ
การตลาด

7p marketing กลยุทธ์วิเคราะห์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

การแข่งขันด้านการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจการมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ หากขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดที่เหมาะสม 7P เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 7P คืออะไร 7P คือ กลยุทธ์ด้านการตลาดที่เกิดจากแนวคิดของ คอตเลอร์ (Philip Kotler) ผู้เป็นเจ้าของแนวคิด Marketing 3.0 และเป็นพื้นฐานการตลาดที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้กับธุรกิจประเภทบริการ อีกทั้งเป็นกลยุทธ์การบริหารที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่…