ออทิสติก คือ
โรคภัยไข้เจ็บ

ออทิสติก คืออะไร ? กลุ่มของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง

การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์ โดยการสื่อสารนั้นและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์นั้นจะทำให้เราสามารถเข้าใจและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามโลกของเรามีประชากรอยู่เป็นล้าน ๆ คน จึงมีความหลากหลายเกิดขึ้น และสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถพบเห็นได้ในทุกประเทศทั่วโลกเลยนั่นก็คือผู้ที่มีปัญหาในด้านของการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์หรือที่เราเรียกว่า “ออทิสติก” ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาไขข้อสงสัยว่า ออทิสติก คืออะไร โรคออทิสติก คืออะไร โรคออทิสติก (Autistic Disorder) คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองซึ่งจะทำให้การสื่อสารและการเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ นั้นเกิดความผิดพลาด…