ออทิสติก คือ

ออทิสติก คืออะไร ? กลุ่มของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง

การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์ โดยการสื่อสารนั้นและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์นั้นจะทำให้เราสามารถเข้าใจและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามโลกของเรามีประชากรอยู่เป็นล้าน ๆ คน จึงมีความหลากหลายเกิดขึ้น และสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถพบเห็นได้ในทุกประเทศทั่วโลกเลยนั่นก็คือผู้ที่มีปัญหาในด้านของการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์หรือที่เราเรียกว่า “ออทิสติก” ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาไขข้อสงสัยว่า ออทิสติก คืออะไร

โรคออทิสติก คืออะไร

โรคออทิสติก (Autistic Disorder) คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองซึ่งจะทำให้การสื่อสารและการเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ นั้นเกิดความผิดพลาด รวมถึงจะทำให้การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์ลดน้อยลง อีกทั้งยังมีนิสัยและความสนใจที่แตกต่างออกไปจากบุคคลที่มีภาวะสมองปกติ ซึ่งออทิสติกสามารถแสดงอาการได้ตั้งแต่เด็กและสามารถแสดงอาการต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ดังเช่นที่เราได้พบเห็นกันจากสังคมที่อาศัยอยู่หรือตามข่าวสารต่าง ๆ นั่นเอง

โดยกลุ่มผู้ที่มีภาวะออทิสติกนี้จะมีความแตกต่างจากบุคคลที่มีความปกติทางสมองอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน การสื่อสาร หรือการอยู่ร่วมกับคนในสังคม ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีความคิดที่ค่อนข้างเป็นของตัวเอง แต่ในความผิดปกติทางสมองนั้นก็สามารถทำให้บุคคลเหล่านี้มีความคิดหรือความสามารถบางอย่างทีเหนือกว่าหรือพิเศษกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปได้ ซึ่งเราก็สามารถเห็นได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้เป็นออทิสติกสามารถแสดงความสามารถที่บุคคลมีความปกติทางสมองอย่างเราอาจจะทำไม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นเอง

โรคออทิสติก สังเกตอย่างไร

อาการของออทิสติกี่จะแสดงออกมาอาจจะเริ่มในช่วงตั้งแต่วัยเด็กอายุ 2 ขวบ เป็นต้นไป โดยจะมีอาการที่สามารถสังเกตได้ดังต่อไปนี้

  1. เมื่อเรียกชื่อแล้วไม่ตอบสนอง
  2. เริ่มไม่เชื่อฟังคำพูดและคำสอนต่าง ๆ
  3. มักจะไม่สบตาเวลาที่พูดด้วย
  4. มักพูดจาในเรื่องเดิมหรือคำเดิม ๆ ซ้ำ ๆ วนไปวนมา
  5. ในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะสังเกตได้ว่าเด็กเล็กนั้นจะไม่กลัวคนแปลกหน้า
  6. ชอบเล่นคนเดียวไม่ชอบที่จะแสดงความสุขหรือความสนุกออกมา
  7. มีพฤติกรรมทางด้านความสนใจที่แคบจำกัด อย่างเช่น เด็กปกติธรรมดามักจะสนใจในเรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะการมีเพื่อนไว้เล่นด้วย แต่ผู้ที่มีปัญหาออทิสติกนั้นมักจะไม่มีความสนใจในด้านนี้จะชอบที่อยู่ตัวคนเดียวและเล่นคนเดียวอีกทั้งยังสนใจเฉพาะเรื่องที่สนใจเท่านั้น

โรคออทิสติก มีแนวทางในการรักษาอย่างไร

โรคออทิสติก นั้นเป็นกลุ่มอาการที่ไม่สามารถรักษาให้มีความปกติได้ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มอาการเหล่านี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะนำพฤติกรรมของผู้ที่เป็นมาวิเคราะห์และติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรักษานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยภาวะออทิสติกมากที่สุด ซึ่งจะมีการฝึกพัฒนาการที่จำเป็นต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียน จึงจัดว่ากลุ่มผู้มีภาวะออทิสติกเป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตามผู้ที่มีภาวะออทิสติกนั้นสามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้จริง ๆ หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่ดีขึ้น สามารถตอบรับและพูดเริ่มต้นบทสนทนาได้ไม่วกไปวนมา หรือการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์และคนในสังคมก็สามารถดีขึ้นได้หากได้รับการรักษาและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนั่นเอง ด้วยการเล่นกับพวกเขาหรือหัดให้พวกเขาได้ทำสิ่งใหม่ ๆ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มักทำอะไรซ้ำซากและทำซ้ำ ๆ เหมือนเดิมนั่นเอง

บทสรุปโรคออทิสติก

โรคออทิสติก คือ กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติทางสมองทั้งเรื่องของการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งอาการต่าง ๆ มักจะแสดงออกมาตั้งแต่วัยเด็กและจะเป็นต่อเนื่องไปจนถึงผู้ใหญ่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรคออทิสติกไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาเหล่านั้นควรได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้