กำไรขาดทุนคือ
ธุรกิจ

ความรู้งบกำไรขาดทุนฉบับเข้าใจง่าย สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

งบกำไรขาดทุน จะเป็นตัวช่วยบอกให้เราทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทช่วงเวลานั้น ๆ เป็นอย่างไร รวมถึงทำให้เรารู้ว่าบริษัทมีรายได้เท่าไร มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและธุรกิจมีกำไรเท่าไร อีกทั้งงบกำไรขาดทุนเป็นงบการเงินที่นักธุรกิจส่วนใหญ่สนใจมากที่สุด ซึ่งงบการเงินมีหลายประเภท เช่น งบดุล งบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วหากพูดถึงภาพรวมหน้าตาของงบกำไรขาดทุนก็จะเป็นดังนี้คือ รายได้ – ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = กำไร งบกำไรขาดทุนคืออะไร งบกำไรขาดทุนเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง…