KPI
การทำงาน

KPI กระบวนการสำคัญ เพิ่มมูลค่าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ดัชนีชี้วัดหรือตัวชี้วัดเครื่องมือที่ชี้วัดความก้าวหน้าในองค์กรและเป็นกระบวนการสำคัญที่นำมาวิเคราะห์ให้องค์กรสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจที่มีประสิทธิผลจะทำการประเมิน วิเคราะห์ตัวองค์กรเองอยู่เสมอรวมถึงมีเป้าหมายคือ ความสำเร็จ ความก้าวหน้าขององค์กร หากไม่มีหลักเกณฑ์ชี้วัด การวิเคราะห์ตนเองก็คงไร้ความหมาย ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ KPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งดัชนีชี้วัดถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรทั่วโลก แต่การนำไปสู่การวัดผลที่เหมาะสม ตอบโจทย์หรือไม่ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ KPI (Key Performance Indicator)…