STP Marketing

STP กลยุทธ์การบริหาร สิ่งที่นักการตลาดทุกคนควรรู้

นักการตลาด คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในองค์กรธุรกิจ เพราะเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ เพื่อการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาด ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหนือคู่แข่งขันทางการค้าในทุก ๆ ด้าน และสิ่งที่สามารถนำมาส่งเสริมด้านการตลาดทำให้สินค้าเข้าถึงหรือเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า STP

STP คืออะไร

STP คือเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจหรือนักการตลาดใช้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในตลาดให้ได้กลุ่มที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการมากที่สุด ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจากการวิเคราะห์ด้วย STP เป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรหรือแบรนด์ธุรกิจ สามารถวางตัวสินค้าและสร้างจุดขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด สรุปให้เข้าใจได้ง่าย STP ก็คือการแบ่งส่วนการตลาด เป็นการกำหนดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งของสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยให้กระบวนการทำการตลาดเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น

STP ย่อมาจากอะไร

STP หรือ STP Marketing มาจากองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ Segmentation Targeting และ Positioning ซึ่งความหมายและการนำไปใช้จะเรียงตามลำดับ ดังนี้

 • S ย่อมาจาก Segmentation หมายถึง การแบ่งส่วนตลาด
 • T ย่อมาจาก targeting หมายถึง การเลือกตลาดเป้าหมาย
 • P ย่อมาจาก positioning หมายถึง การวางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อกำหนดจุดยืนของแบรนด์

STP มีอะไรบ้าง

STP Marketing เป็นการวิเคราะห์เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เปรียบเสมือนการกำหนดทิศทางช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงเป้าหมายและถูกวิธี การวิเคราะห์ STP จึงประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า การเลือกกลุ่มลูกค้า และกำหนดจุดยืนของแบรนด์หรือกำหนดจุดขายเป็นการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจตามเป้าหมาย ดังนี้

Segmentation การแบ่งส่วนตลาดหรือการแบ่งกลุ่มลูกค้า

การทำการตลาดที่ดี คือการแบ่งกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือบริการเรามีโอกาสที่จะขายให้กับใครได้บ้าง ซึ่งเราสามารถแบ่งได้หลายแบบ เช่น

 • แบ่งกลุ่มตามข้อมูลประชากร ได้แก่ ช่วงอายุ เพศ รายได้ อาชีพ สถานภาพ หรือศาสนา
 • แบ่งกลุ่มตามหลักภูมิศาสตร์ ได้แก่ เขต จังหวัด ภาค และประเทศ
 • แบ่งตามพฤติกรรม ได้แก่ ประเภทสินค้าที่ซื้อ จำนวนครั้งที่ซื้อ ยอดเงินที่ซื้อ และช่วงเวลาที่ซื้อ
 • แบ่งตามจิตวิทยา เนื่องจากลูกค้าต่างช่วงอายุต่างที่มา อาจซื้อสินค้าด้วยเหตุผลเดียวกัน หรืออาจเรียกว่ามี Job to be done ที่เหมือนกัน เช่น ซื้อเพราะต้องการดูดีขึ้น ซื้อเพราะต้องการประหยัดเวลามากขึ้น

targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย หรือการเลือกกลุ่มลูกค้า

การเลือกตลาดเป้าหมายหรือการเลือกกลุ่มลูกค้า เป็นการเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายว่าสินค้าควรขายให้ใคร การวิเคราะห์ STP ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 • การเลือกลูกค้าทั้งหมดหรือเลือกจำนวนมาก
 • การเลือกกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม
 • การเลือกตลาดเฉพาะกลุ่ม

positioning การวางตำแหน่งทางการตลาด เพื่อกำหนดจุดยืนของแบรนด์หรือกำหนดจุดขาย

การวางตำแหน่งทางการตลาด เพื่อกำหนดจุดยืนของแบรนด์หรือกำหนดจุดขาย คือการกำหนดจุดยืนว่าสินค้าควรอยู่ส่วนไหนของตลาด หรืออยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นในตลาด โดยทั่วไปการวางตำแหน่งทางการตลาด จากการวิเคราะห์ด้วย STP สามารถแบ่งวิธีการวางสินค้าได้ 3 ด้าน ดังนี้

 • จุดยืนด้านอารมณ์ คือการวางตำแหน่งของสินค้าหรือแบรนด์ด้วยจุดยืนที่เน้นภาพลักษณ์บรรยากาศ และอารมณ์ร่วมกับสินค้า ซึ่งวิธีนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่กำลังได้รับความนิยม
 • จุดยืนด้านการใช้งาน คือจุดยืนที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ รวมทั้งความคุ้มค่าที่ได้รับสินค้ามีราคาสมเหตุสมผล
 • จุดยืนด้านความแตกต่าง คือ จุดยืนที่เน้นสร้างความแตกต่าง แปลกใหม่ ไม่มีใครเหมือน

ตัวอย่าง STP Marketing

สำหรับตัวอย่าง STP ในข้อนี้ เป็นการวิเคราะห์เป้าหมายของสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ดังนี้

Segmentation การแบ่งส่วนตลาดหรือการแบ่งกลุ่มลูกค้า ได้แก่

 • แบ่งกลุ่มผู้บริโภคแบ่งตามรายได้สูง รายได้ระดับกลางและกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ
 • แบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกไปตามความชอบของรสชาติ ที่หลากหลาย
 • แบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามช่วงอายุ โดยกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุดเป็นกลุ่มวัยรุ่น

Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย หรือการเลือกกลุ่มลูกค้า ได้แก่

 • กลุ่มคนทำงานที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
 • กลุ่มเป้าหมายของบะหมี่กึงสำเร็จรูปเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก

positioning การวางตำแหน่งทางการตลาด เพื่อกำหนดจุดยืนของแบรนด์ ได้แก่

 • แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในหมู่สินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

ประโยชน์ของ STP Marketing

 • เมื่อวิเคราะห์แล้วรู้ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่ม มีความต้องการที่แตกต่างกัน ก็สามารถเลือกสื่อสารได้เฉพาะกลุ่มทำให้สิ่งที่สื่อสารหรือนำเสนอดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 • สื่อสารได้ถูกที่ถูกเวลามากขึ้นเพราะการแบ่งกลุ่มทำให้เลือกช่องทางที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่ได้แม่นยำมากที่สุด
 • พัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น
 • สามารถวางตัวสินค้าและสร้างจุดขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
 • การวิเคราะห์ STP เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการทำการตลาดเป็นการช่วยให้องค์กรมีทิศทางในการทำการตลาด

สรุป STP คือเครื่องมือทางการตลาดในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การบริหารว่าควรขายสินค้าให้ใครและขายอย่างไรโดย STP Marketing แบ่งอออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย Segmentation Targeting และ Positioning และเป็นสิ่งที่นักกการตลาดทุกคนควรรู้

thechetter

นักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้