Virtual Reality คืออะไร
ไอที

Virtual Reality (VR) คืออะไร เทคโนโลยีโลก 3 มิติเสมือนจริง

การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ 3 มิติ เช่น การนำเสนอวัตถุ 3 มิติบนโลกจริงด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality ว่าน่าตื่นเต้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำเสนอประสบการณ์ในรูปแบบ 3 มิติแบบเต็มรูปแบบให้ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลก 3 มิติ เทคโนโลยีนั้นคือ Virtual Reality Virtual…