กลยุทธ์การตลาด
การตลาด

กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ

ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ นอกจากขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการวางแผนในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนตั้งแต่การลงทุน การบริหารจัดการองค์การ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถ รวมไปถึงการนำกลวิธีหรือที่เรียกกันว่า “กลยุทธ์การตลาด” เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาด คืออะไร กลยุทธ์ คือแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ คำว่า กลยุทธ์ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ…

Five Forces Model
การตลาด

Five Forces Model สำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไร

การลงทุนนอกจากจะมีความเสี่ยงแล้ว สิ่งที่อยู่คู่กับการลงทุนในธุรกิจทุกประเภทก็คือการแข่งขัน ซึ่งเป็นแรงกดดันให้ฝ่ายบริหารหรือผู้ประกอบการ ต้องประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในทุก ๆ ด้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาของการถูกคุกคามจากคู่แข่งให้รวดเร็วที่สุด โดยจะต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจของเราได้รับผลกระทบในระดับใด Five Forces Model คืออะไร Five Forces Model คือเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดที่ Michael E.Potter คิดค้นขึ้นมา…