4p คือ
การตลาด

4P สร้างยอดขายให้ทะลุเป้าได้อย่างไร

การลงทุนในธุรกิจทุกประเภท ความพร้อมด้านการตลาดถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมียอดขายหรือมียอดผู้มารับบริการทะลุเป้าตามแผนที่วางไว้ได้ และความพร้อมด้านการตลาดยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่เฉพาะในเรื่องของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และการบริการเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีและเครื่องในการวิเคราะห์ด้านการตลาด ซึ่งเครื่องมือที่ผู้บริหารส่วนใหญ่นิยมใช้ได้แก่การวิเคราะห์ตลาดด้วยหลัก 4P 4P คืออะไร 4P หรือ Marketing Mix คือหลักการตลาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ส่วนผสมทางการตลาด” เป็นหนึ่งในทฤษฎีสำหรับวางแผนการตลาดที่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการนำมาใช้เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์วิเคราะห์ลูกค้า ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด 4P มีอะไรบ้าง…