รู้ไว้ใช่ว่า

รู้จักค่าความดันโลหิต ค่าสำคัญสำหรับโรคความดันโลหิตสูง

ปัญหาสุขภาพนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนมีความกังวลใจในการใช้ชีวิต และหลายคน ก็ละเลยและมองข้ามเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว ความเสี่ยงหรือปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเกิดโรคความดันโลหิต โรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมาศึกษาข้อมูลเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคความดันโลหิต ค่าความดันโลหิตภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร ทางการแพทย์เรียกว่า Atrial Pressure หรือ Blood Pressure เกิดจากเมื่อหัวใจบีบตัวจะทำให้มีความดันในกระแสหลอดเลือดแดง เกิดการสูบฉีด และเมื่อหัวใจคลายตัวก็จะมีค่ากลางและค่าเฉลี่ยรวมไปถึง ค่าความดันด้านล่างและค่าความดันด้านบน ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าความดันปกติ จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุหรือวัย ซึ่งการวัดความดันโลหิตจะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรียกว่าเครื่องวัดความดัน…