Market share คือ
การตลาด

Market Share คืออะไร ? กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย สร้างการเติบโตให้กับองค์กร

สำหรับการบริหารธุรกิจ ทุกการเติมโตขององค์กรเกิดขึ้นได้จากหลายองค์ประกอบ คุณภาพของสินค้าและการบริหารรวมไปถึงทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ แต่สิ่งที่จะทำให้สามารถสู้กับคู่แข่งด้านการตลาดและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ก็คือ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ และ Market Share เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจ Market share คืออะไร คำว่า Market Share หากแปลตรงตัว ความหมายที่ได้ก็จะหมายถึง…

Demand Supply คือ
การตลาด

Demand & Supply คืออะไร ? กลไกการตลาดที่นักธุรกิจควรรู้

การบริหารด้านการตลาดเป็นกระบวนการที่ใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับการบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผนการตลาด การปฏิบัติการตามแผนการตลาด และการประเมินผลการทำงานทางการตลาด แต่ทุกขั้นตอนของการบริหารมีกลไกพื้นฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลหรือมีสิ่งที่ควรรู้ก็คือ Demand & Supply ทั้งสองประโยคนี้คืออะไรและสำคัญอย่างไรต่อการบริหารด้านการตลาด บทความนี้มีคำตอบ Demand Supply คืออะไร ในทางเศรษฐศาสตร์ Demand Supply เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยที่ตัวผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถต่อรองราคาหรือมีอำนาจในการกำหนดราคาตลาดได้เอง Demand &…

Public-relations-คือ
ธุรกิจ

Public relations คืออะไร ? การสร้างธุรกิจเชิงรุก

การบริหารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ สิ่งที่จะทำให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ก็คือการสร้างธุรกิจเชิงรุกซึ่งทำได้หลากหลายแนวทาง Public relations ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน Public relations คืออะไร งานประเภทนี้มีอะไรบ้าง และสามารถสร้างธุรกิจเชิงรุกได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ Public relations คืออะไร Public relations หรือ PR หมายถึงการประชาสัมพันธ์…

Pain point คือ
ธุรกิจ

Pain point คืออะไร ? สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้

การที่องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จ แบรนด์สินค้าและตัวผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าและมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพของสินค้า และความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของแบรนด์นั้น ๆ แต่หากต้องการให้สินค้าของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการ หรือสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ ก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายหรือมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาของลูกค้าก็คือ Pain point Pain point คืออะไร คำว่า Pain point แยกความหมายของแต่ละประโยค Pain แปลว่า…

การตลาดดิจิทัล (
การตลาด

การตลาดดิจิทัล สร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

การพัฒนาและความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่หรือแบรนด์สินค้าจากผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย แนวทางการส่งเสริมด้านการตลาดก็ได้เปลี่ยนวิธีการทำแบรนด์สินค้าและธุรกิจให้เป็นที่รู้จักโดยใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาด หรือที่เรียกกันว่า การตลาดดิจิทัล ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การตลาดดิจิทัล คืออะไร การตลาดดิจิทัล (Digital marketing) เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน โทรศัพท์มือถือ การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความจอภาพ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว…

5ส คือ
การตลาด

5ส คือะไร ? เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ได้อย่างไร

การบริหารงานภายในองค์กรต่าง ๆ คุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนอกจากขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของฝ่ายบริหารแล้ว การกำหนดกลยุทธ์รวมทั้งขั้นตอนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็มีความสำคัญ 5 ส คือหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ แต่จะเพิ่มได้อย่างไร และ 5 ส คืออะไร บทความนี้มีคำตอบ 5ส คืออะไร 5ส คือ…

7P คือ
การตลาด

7p marketing กลยุทธ์วิเคราะห์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

การแข่งขันด้านการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจการมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ หากขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดที่เหมาะสม 7P เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 7P คืออะไร 7P คือ กลยุทธ์ด้านการตลาดที่เกิดจากแนวคิดของ คอตเลอร์ (Philip Kotler) ผู้เป็นเจ้าของแนวคิด Marketing 3.0 และเป็นพื้นฐานการตลาดที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้กับธุรกิจประเภทบริการ อีกทั้งเป็นกลยุทธ์การบริหารที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่…

PEST Analysis
การตลาด

PEST Analysis คืออะไร คู่มือการบริหารที่ผู้นำองค์กร ควรรู้

ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร การบริหารธุรกิจก็เช่นเดียวกันแม้จะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญและช่วยให้สามารถควบคุมความเปลี่ยนแปลงได้ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยภายใน แม้ควบคุมการเกิดไม่ได้แต่สามารถระงับ หรือลดความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis จึงเป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กร ควรรู้ PEST Analysis คืออะไร PEST Analysis คือ…

การตลาด

7s McKinsey กรอบแนวคิดการบริหารสู่ความสำเร็จ

การบริหารองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ นอกจากจะต้องมีเป้าหมายที่เด่นชัด เพื่อทำให้ทิศทางขององค์กรชัดแจ้งและส่งผลทำให้การปฏิบัติงานราบรื่นและรวดเร็วขึ้นแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้หรือถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารองค์กร ก็คือกรอบแนวคิดหรือกลยุทธ์การบริหาร ซึ่งมีอยู่มากมายในการเลือกใช้ 7s McKinsey หนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยยกระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 7s McKinsey คืออะไร 7s McKinsey คือ กรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 7 ด้าน ว่าแต่ละด้านมีจุดอ่อนและจุดแข็งหรือไม่อย่างไร รวมถึงการวิเคราะห์ว่าปัจจัยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับด้านอื่น…